Lärarnas yrkesetiska råd

Lärarnas Yrkesetiska Råd grundades av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet och startade sitt arbete i november 2007. Rådet har platser för fyra yrkesverksamma lärare och två forskare med lärarbakgrund. Rådets medlemmar agerar oberoende av förbunden i olika sammanhang.

The Swedish Council of  Professional Ethics for Teachers was founded by the two Swedish teacher unions in 2007.


Jesper Rehn, ordförande

Jesper Rehn, Ronneby
Jag är lärare, utbildad för matematik/No i grundskolan. För närvarande arbetar jag dock som IKT-utvecklare i min hemkommun Ronneby. Jag är även en av de seminarieledare som åker runt i landet och håller seminarium i yrkesetik.

Susanne Linnér

Susanne Linnér, Växjö
Jag är utbildad lågstadielärare. Jag disputerade i pedagogik 2005 med avhandlingen ”Värden och villkor: pedagogers samtal om ett yrkesetiskt dokument” och arbetar som lektor vid Linnéuniversitetet med lärarutbildning och med forskning. Mitt arbete handlar ofta om värdefrågor, demokrati, etik och moral.

Åsa Dahlberg

Åsa Dahlberg, Bjurholm
Jag är legitimerad lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk för grundskolans senare år och på gymnasiet. Jag arbetar på Castorskolan i Bjurholm, 6 mil väster om Umeå, där jag också har ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen.

Jag har också förmånen att få vara seminarieledare för de yrkesetikseminarier som Sveriges Lärare erbjuder.

Eva Norman Persson

Eva Norman Persson, Malmö
Jag är legitimerad gymnasielärare i tyska och engelska. Arbetar sedan 2012 på en grundskola i Malmö.
Sedan 2017 är jag också seminarieledare för de yrkesetiska seminarier som Sveriges Lärare arrangerar och genomför.


David Lifmark

David Lifmark, Göteborg
Utbildad gymnasielärare i svenska och religionskunskap och arbetade som det i Borlänge till och med 2005.

Jag disputerade i pedagogiskt arbete med avhandlingen Emotioner och värdegrundsarbete, om hur etnicitet, religiositet och sexualitet kan aktualiseras i lärares undervisning. Arbetar idag som lektor vid Göteborgs universitet, bland annat med yrkesetik i lärarutbildningen.