Om yrkesetiken

Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Våra yrkesetiska principer är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med varandra.

I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer för lärare. När lärarorganisationerna tecknade avtal för sina kommunalt anställda lärare 1996 (Avtal 2000) fanns det också med en skolutvecklingsdel: En satsning till tvåtusen. I denna åtog sig de båda lärarorganisationerna att utarbeta yrkesetiska grundståndpunkter för lärare.

Sedan påbörjades arbetet tillsammans av de både organisationerna. Detta bestod av olika aktiviteter – först diskussioner med medlemmarna på olika sätt, regionalt anordnade seminarier och en central etikkonferens. Förbunden hade också kontakter för att lära av lärarorganisationer i andra länder. Kontakter förekom också med personer med särskilda kunskaper inom etikområdet. Därefter fick samtliga medlemmar och lokalavdelningar/kommunföreningar lämna synpunkter på det förslag till yrkesetiska principer som Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelser hade arbetat fram utifrån den diskussion som förts. Resultatet av denna remissomgång behandlades sedan av såväl förbundsstyrelserna som av Lärarförbundets representantskap och Lärarnas Riksförbunds förbundsråd innan de yrkesetiska principerna fastställdes. De återspeglar de gemensamma värderingar som lärare har och förväntas ha och de båda lärarorganisationernas ambition är att genom dem bidra till tillämpningen av ett yrkesetiskt förhållningssätt.

Sveriges Lärare erbjuder etikseminarier som underlag för diskussioner om yrkesetik ute på arbetsplatsen.

Här kan du boka ett etikseminarium!