Att dela eller sälja – yrkesetiska aspekter på lärares närvaro på sociala medier

Lärarnas yrkesetiska råd (Rådet nedan) har i ett tidigare uttalande diskuterat hur angeläget lärares engagemang i det omgivande samhället är, och samtidigt betonat vikten av klokt omdöme i offentliga sammanhang. Här talar vi om en aspekt av det, när lärare som individer engagerar sig i sociala medier, och det specifika när kommersiella intressen kopplas samman med lärare. Frågan har delat lärarkåren, uppmärksammats i massmedia och det finns yrkesetiska dimensioner som vi i Rådet önskar att lärare diskuterar kollegialt. Detta uttalande är främst inriktat på vad vi ser som problematiskt, potentiellt skadligt, men vi vill betona att vi generellt ser positivt på när lärare i sociala medier synliggör det goda arbete de gör. Det kan ske enskilt, men ännu hellre i kollegialt samarbete.

Vi diskuterar inte här vad som är arbetsrättsligt godtagbart eller inte, i relation till lärares bisysslor, utan enbart vad vi ser som yrkesetiska aspekter på detta. Lärare som är aktiva på sociala medier, och även säljer eller marknadsför produkter och tjänster, är ett internationellt fenomen. Rådet fokuserar här på yrkesetiska frågor i relation till det svenska samhället, och menar att tre sådana frågor är nödvändiga att beakta när lärare finns på sociala medier: elevers integritet, kvaliteten i lärares arbete, och tilliten från elever, vårdnadshavare och det omgivande samhället.

Vad gäller elevers integritet finns den yrkesetiska principen om att ”vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa”. Att dela med sig av sin undervisning och sina yrkeserfarenheter kan föra med sig mycket positivt, så länge det görs med hänsyn till elevernas integritet. Till exempel kan möjligheten för föräldrar att få insyn i skolverksamheten stärka banden mellan hem och skola samt bidra till att vårdnadshavare engagerar sig mer i elevernas utbildning. Det kan också vara inspirerande för lärare att ta del av hur kollegor på andra skolor bedriver och utvecklar sin undervisning, ett sätt att gestalta den yrkesetiska principen om ”god kollegialitet”, genom att vara generös med undervisningsidéer och material. Det är dock rådets uppfattning att om bilder och videoinspelningar från undervisningssituationer ska publiceras, bör de uteslutande delas från officiella skolkonton. Elever som figurerar på bilder och inspelningar, samt i tillämpliga fall deras vårdnadshavare, ska ha gett sitt samtycke till att materialet publiceras. Lärare bör undvika att dela sådant material från privata konton, i synnerhet om det finns risk att det uppfattas som att eleverna används i marknadsföringssyfte, för läraren själv eller för produkter som säljs eller annonseras via kontot. I en mening kan lärare aldrig sägas vara helt privata, när de ger sig ut i den digitala offentligheten. Privata ageranden kan påverka lärarens och lärarkårens professionella trovärdighet. Skolans klassrum, och de digitala forum som hänger samman med dem, bör vara reklamfria zoner. En fråga på längre sikt är vem eller vilka som äger det digitala materialet, och om det kan användas i framtiden på sätt som eleverna kan uppleva som integritetskränkande.

Lärare ska också förbättra kvaliteten i undervisningen, enligt de yrkesetiska principerna utifrån en ”vetenskaplig kunskapsbas” och ”beprövade pedagogiska erfarenheter”. Ett problem i den svenska skolan är att alla elever inte har likvärdig tillgång till goda läromedel, där vissa huvudmän av budgetskäl skär ner på nödvändiga inköp. Detta kan leda till att lärare oftare än tidigare väljer att göra sina egna läromedel. En stark och kreativ lärarprofession bör vara delaktig i skapande av utbildningsmaterial, vilket möjliggör att de anpassas så att de fungerar väl i undervisningen. När lärare på egen hand producerar, marknadsför eller säljer undervisningsrelaterade material vilar ett ansvar på dem att säkerställa att kraven på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppfylls, att lärares autonomi, deras professionella frihet, inte missbrukas. Detta får inte kompromissas med, till förmån för innehåll eller metoder som väljs av kommersiella skäl snarare än pedagogiska. Det skulle försämra elevernas möjlighet till en god kunskapsutveckling, och till att undergräva förtroendet för lärarkåren. Ett sätt att ta tillvara beprövad erfarenhet är att inhämta stöd, synpunkter och råd från utbildade och erfarna lärarkollegor. På så vis kan det kreativa i läraryrket kombineras med kollegialt kritiskt tänkande. Ett sätt att tillgodose kravet på vetenskaplig grund är att, vid behov, be om synpunkter på det aktuella materialet från relevanta ämnesexperter på universiteten.

Tillit är centralt i lärares yrkesetik, på två sätt. Lärare ska ”verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter”. På ett övergripande plan anges att lärares arbete ”bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar”. Utan denna tillit är det svårt att bedriva en framgångsrik undervisning och hjälpa eleverna att utveckla de kunskaper och värden som de som individer, och Sverige som samhälle, behöver. Lärare kan via sociala medier bidra till att stärka elevernas, vårdnadshavarnas och det omgivande samhällets förtroende, både för skolan och lärarkåren. För att detta ska ske krävs kloka och genomtänkta handlingar som visar att det är utvecklandet av färdigheter, kunskaper och värden som är i fokus, samt elevernas integritet och välmående. Medlemmar av en profession som är så beroende av tillit som lärarkåren är kan inte utan vidare växla mellan sin yrkesroll och till exempel rollen som influerare eller försäljare på nätet. Rådet vill därför mana till eftertanke och uppmanar alla lärare som profilerar sig på sociala medier att undvika ageranden som kan leda till uppfattningen att antingen deras elever eller yrkesroll utnyttjas för lärarens personliga vinning, att lärarens ageranden inte bygger på ett professionellt ansvar. Vad som står på spel är principen att alla resurser – här lärarens arbetstid och engagemang – bör användas för elevernas bästa, må det vara i planering av undervisning, till egen kompetensutveckling eller annat som i förlängningen gynnar eleverna.

Rådet rekommenderar lärare att

  • Vara varsam med att publicera bilder eller filmer där elever förekommer.
  • Undvika alla sammankopplingar mellan uppdraget som lärare och egna kommersiella intressen.
  • Uppmärksamma kollegor på, och vid behov ta nödvändiga diskussioner, när yrkesetiken hamnar i konflikt med kommersiella intressen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s