Detta är ett diskussionsforum för dig som lärare där de etiska aspekterna av läraryrket lyfts fram.

Visa i datumordning »
Visa trådad »

Tankar kring professionella gränser

Elever kan förvänta sig att en lärare agerar med elevens bästa för ögonen samt respekterar deras integritet. Det betyder att lärare avstår från allt som kan ge personlig vinning i relationen till elever. Det betyder även att läraren avstår från allt som kan omkullkasta den professionella lärar-elev relationen.
För att skapa tillit och respekt gentemot eleven och leva upp till professionell standard, ska lärare vara kunniga om gränssättning och arbeta med att etablera och upprätthålla professionella gränser.
En professionell relation mellan elev och lärare underlättar för läraren att utöva sitt yrke. Det gör att läraren kan använda sin professionalitet, kunskaper, och förmågor för att möta elevens behov. Relationen är dynamisk, målfokuserad, elevcentrerad för att den är till för att möta elevens behov. Oavsett kontext måste lärarens professionella förhållningssätt skydda elevens integritet och rätt till privatliv, samt underlätta för tillkomsten av tillit och respekt. Professionella gränser är utrymmet mellan lärarens makt och elevens sårbarhet. Lärarens makt kommer från lärarens professionella ställning och tillgången till personlig information om eleven. Skillnaden mellan den information läraren har om eleven och den information eleven har om läraren skapar en obalans i makt mellan lärare och elev. Varje lärare bör göra sitt yttersta för att respektera denna maktobalans och lägga sig vinn om att skapa ett elevcentrerat synsätt. Betygssättande lärare har utöver detta ansvar för att inte försätta sig i en jävsituation. Elever får heller inte uppleva en beroendesituation inför betygsättning.
En lärares användning av social medier kan vara utan ont uppsåt men bidrar till att sudda ut den professionella gränsen mellan elev och lärare. Att vara vän med sina elever på social medier är ett brott mot den professionella gränsdragning varje lärare måste upprätthålla. Sådana brott kan orsaka obehag hos eleven omedelbart eller långt senare.

Elinor Schad
2015-04-30

Anmäl inlägget

Anmäl ett olämpligt inlägg
Alla inlägg i diskussionen ska följa våra regler

Fyll i din e-postadress nedan samt motivera varför du vill att inlägget ska tas bort.
  

Svara:


Ja
Nej

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund