Brev till Jan Björklund

Lärarnas Yrkesetiska råd

Till: Utbildningsminister Jan Björklund

För kännedom: Riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersonerAnmälningsplikt av missförhållanden i skola och förskola
I mars 2011 presenterade regeringens särskilda utredare, lagman Margareta
Åberg, betänkandet Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns
och elevers bästa. Utredaren definierade missförhållanden såsom varande
avvikelser från gällande styrdokument som riskerar barns eller elevers hälsa,
säkerhet eller möjlighet att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt
det är möjligt enligt utbildningens eller verksamhetens mål.

Lärarnas yrkesetiska råd välkomnade utredningen och de båda
lärarorganisationerna bejakade i stora drag de förslag som lades fram. Ett
konkret förslag har ändå dröjt och när utbildningsministern innan sommaren
meddelade att lagförslaget skjutits ytterligare på framtiden reagerade rådet
starkt på detta. Orsaken till osäkerheten kring ett lagförslag är enligt
ministern en risk för att lagen ytterligare kommer att öka kraven på lärarnas
dokumentation, pappersarbete och administration.

Rådet menar att lärare vill och ska ta ansvar – men ofta inte kan göra detta
fullt ut på grund av att förutsättningarna inte ges. Eller, att lärare tar
ansvaret fullt ut men då gör det på bekostnad av sin egen hälsa och med en
orimlig arbetsbörda som följd. Om lärare helt fråntas och också själva
frånsäger sig det ansvar och den rättsäkerhet som ligger i en professionellt
utförd dokumentation, vart är vi på väg då med professionaliseringsprocessen,
tilliten och förtroendet för lärarkåren? Lärare behöver tillsammans arbeta för
en ökad autonomi, och för att leva upp till det ansvar det medför att ha blivit
ett legitimationsyrke. För att kunna göra detta måste det finnas ett starkt
lagstöd för att ifrågasätta de egna arbetsvillkoren och skolorganisationens
förmåga att leva upp till uppsatta mål.

Lärarnas yrkesetiska råd vill därför tydligt markera att lärare vill och ska
och därför också måste ges förutsättningar att kunna ta ett rättssäkert ansvar
för hela yrkesutövandet – med allt vad det innebär av undervisning,
dokumentation och anmälan av eventuella missförhållanden. Rådet önskar en
förklaring av på vilket sätt detta skulle kunna utgöra ett hinder för ett
förslag som är tänkt att stärka elevernas rätt till bästa möjliga utbildning,
och lärares skyldighet att agera ifall denna rätt äventyras. Rådet vill därför
också ha ett svar från utbildningsministern om när denna viktiga utredning kan
komma att konkretiseras i ett lagförslag till riksdagen.

Vänliga hälsningar, Lärarnas yrkesetiska råd

Jesper Rehn, Åsa Dahlberg, Susanne Linnér, Susanna Sjögren och Monica Nylund

Skriv ut sidan
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund