Historik

Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Våra yrkesetiska principer är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt förållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med varandra.

I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska
principer för lärare.
När lärarorganisationerna tecknade avtal för sina kommunalt anställda lärare
1996 (Avtal 2000) fanns det också med en skolutvecklingsdel: En satsning till
tvåtusen. I denna åtog sig de båda lärarorganisationerna att utarbeta
yrkesetiska grundståndpunkter för lärare.
Sedan påbörjades arbetet tillsammans av de både organisationerna. Detta bestod
av olika aktiviteter - först diskussioner med medlemmarna på olika sätt,
regionalt anordnade seminarier och en central etikkonferens. Förbunden hade
också kontakter för att lära av lärarorganisationer i andra länder. Kontakter
förekom också med personer med särskilda kunskaper inom etikområdet.
Därefter fick samtliga medlemmar och lokalavdelningar/kommunföreningar lämna
synpunkter på det förslag till yrkesetiska principer som Lärarförbundets och
Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelser hade arbetat fram utifrån den
diskussion som förts. Resultatet av denna remissomgång behandlades sedan av
såväl förbundsstyrelserna som av Lärarförbundets representantskap och Lärarnas
Riksförbunds förbundsråd innan de yrkesetiska principerna fastställdes. De
återspeglar de gemensamma värderingar som lärare har och förväntas ha och de
båda lärarorganisationernas ambition är att genom dem bidra till tillämpningen
av ett yrkesetiskt förhållningssätt.
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund erbjuder etikseminarier och
fördjupningsmaterialet Yrkesetik i vardagen som underlag för diskussioner på
arbetsplatsen.

Skriv ut sidan

Vill du veta mer...

Om du är intresserad av lärares yrkesetik erbjuder Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund seminarium.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund