Principerna

Här är de yrkesetiska principer som Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund
antog tillsammans 2001. Principerna är indelade i fyra block:
- Eleven alltid i centrum
- Läraryrket och den professionella yrkesutövningen
- Att upprätthålla lärares yrkesetik
- Lärares samhällsuppdrag

Eleven alltid i centrum
   I sitt arbete sätter lärare eleverna och deras lärande i centrum.
Lärare vägleder eleverna till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val
och prioriteringar.
   Lärare möter eleverna både som enskilda
individer och som en del av ett kollektiv. Detta förhållande bidrar till
läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans mellan att se eleverna
som individer och som ett kollektiv.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning
- ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling
och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att
utveckla kritiskt tänkande
- alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt
skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier
- inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk,
politisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, inte
heller p.g.a. förmåga eller prestation
- stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras
ansvarstagande för sina studier
- vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och
därvid motstå otillbörlig påverkan
- verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med
deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter
- vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som
mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa.

Läraryrket och den professionella yrkesutövningen
  Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort
yrkesansvar. Lärare ska på allt sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja
kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i vetskap om att
kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och
samhällsmedborgarna.
  Lärare värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt
bidrar till att göra skolan till en god arbetsplats.
  Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det
pedagogiska uppdraget och vinnlägger sig om att skapa de bästa
förutsättningarna för elevernas lärande.
  Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande
och vidareutvecklar det pedagogiska arbete enligt aktuell forskning och
beprövade pedagogiska erfarenheter. Lärare tar därför ansvar för att utveckla
sin kompetens både när det gäller yrkets utveckling och innehållet i
undervisningen.
  Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det
kan leda till en handling eller underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare
ingriper om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs
rättigheter.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning
- bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad
pedagogisk erfarenhet
- ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god
undervisning och följa den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom
sitt yrkesområde
- ta ansvar inte bara för att eleverna lär, utan också för vad de lär
- påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i
skola och samhälle som kan skada eleverna
- respektera såväl kollegers som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter
och ansvar i skolvardagen
- anlita annan sakkunskap för att vid behov hjälpa eleverna

Att upprätthålla lärares yrkesetik
  För att värna lärarprofessionens ställning och status är det
viktigt att alla lärare upprätthåller sin yrkesetik.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning
- hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande
diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de
konflikter av etisk innebörd som uppstår
- påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt
handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som
lärares yrkesetik vilar på.

Lärares samhällsuppdrag
  Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för
kommande generationers grundläggande utbildning och fostran.
  Detta uppdrag formuleras i skolans styrdokument, såsom läroplaner
och lagar. Lärare utgår i sin yrkesutövning från det uppdrag samhället ger dem,
men reflekterar samtidigt över uppdraget satt i relation till de yrkesetiska
principerna. Lärare arbetar i enlighet med det samhällsuppdrag de fått, där det
fastlagts genom demokratiska beslut och om det inte strider mot dessa
yrkesetiska principer.

Skriv ut sidan
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund