Tema 2015 – förtroendefulla relationer med föräldrar/vårdnadshavare

Tankar kring 2015 års tema – förtroendefulla relationer med föräldrar/
vårdnadshavare


För 2015 valde Lärarnas yrkesetiska råd ovanstående tema. Rådet uppfattade att
frågan var aktuell, något som visade sig med all tydlighet under året.
Lärarorganisationerna släppte rapporter, skolprogram på tv och i radio lyfte
frågan och i övrig media gavs exempel på hur lärare och skolledare utsätts för
påtryckningar från föräldrar.

I de allra flesta fall fungerar relationerna mellan lärare och föräldrar
alldeles utmärkt och vi kan tillsammans verka för elevens/barnets bästa.
Samtidigt ökar antalet anmälningar från föräldrar till Barn- och elevombudet.
Personalen i skolan/förskolan har också ett ansvar att anmäla till
socialförvaltningen ifall man misstänker att föräldrar brister i sitt ansvar så
att ett barn far illa. Detta påverkar också relationen mellan lärare och
föräldrar.

I Lärares yrkesetik slås fast att lärare förbinder sig att verka för att
upprätthålla förtroendefulla relationer med elevernas föräldrar/vårdnadshavare
och vara lyhörda för deras synpunkter.

Rådet konstaterade inför temaåret att alla relationer bygger på ömsesidighet
men att man utifrån formuleringen i yrkesetiken, och även i skolans
styrdokument, kan konstatera att ansvaret för denna relation vilar tydligast på
läraren. Diskussioner fördes om vikten av att läraren inte står ensam i detta.
Hur stödjer skolledare och huvudmän sina lärare i relationen med föräldrarna?
Det lyftes exempel på hur föräldrar försöker påverka både lärare och skolledare
när det gäller betygsättning. Många lärare uttrycker en oro för att bli
anmälda, på olika grunder, när de själva upplever att de utför det uppdrag de
är satta att göra.

Två seminarier hölls på Skolforum, samt ett dilemma på temat har använts vid
flera av lärarorganisationernas yrkesetiska seminarier under året. Rådet kan
efter temaåret konstatera att frågan om vilka krav är rimliga att ställa på
lärare och på föräldrar i det gemensamma ansvarstagandet för att barn och
elever lär sig, trivs och utvecklas i förskolan och skolan är svår att besvara.
Diskussionen om detta måste fortsätta, både på varje enskild skola och förskola
och nationellt till exempel kopplat till de anmälningar som kommer in och de
bedömningar som görs av Skolinspektionen samt Barn- och elevombudet.

Skriv ut sidan

Har du åsikter om relationer med föräldrar som du vill diskutera med andra lärare? Gör ett inlägg i vårt diskussionsforum.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund