Rådet resonerar kring ett yrkesetiskt dilemma

Lärarnas yrkesetiska råd använder yrkesetiken för att diskutera kring ett dilemma ur vardagen. Denna gång gäller det hörsägen.

Vad gör du som lärare när föräldrar eller elever kommer till dig med
information om en kollega? Någon har upplevts vara hårdhänt i kontakten med ett
barn i förskolan eller uppfattats uttrycka sig nedsättande om en grupp elever.

"Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det kan leda
till en handling eller underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingriper om
en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs
rättigheter."

Att flera vittnar om liknande händelser behöver inte nödvändigtvis betyda att
det har skett flera gånger. Det kan vara en händelse (även om det i sig räcker)
som fler pratar om. Det är en väsentlig skillnad att agera på det vi själva
sett och det vi hört från andra. Men du måste ändå ställa frågan till dig själv
- vilket ansvar har jag?

Rådet upplever att detta är en vanlig frågeställning – jag får veta något
negativt om en kollega – vad gör jag? Eftersom varje situation och omständighet
är unik finns ingen generell lösning men rådet diskuterade olika
handlingsalternativ. Valet av handling styrs naturligtvis av hur akut du själv
uppfattar situationen. Du bör absolut försöka lyssna och prata med den som ger
dig informationen för att själv få en djupare insikt – och hjälpa dem att hitta
ett agerande.

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning … alltid bemöta eleverna med
respekt för deras person och integritet…”

När en elev eller förälder kommer första gången – kan du kanske fråga om de
pratat med läraren – och om inte; fråga vad det är som gör att de tycker att
det är besvärligt att ta upp det med läraren.

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning verka för att upprätthålla
förtroendefulla relationer med eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare
och vara lyhörda för deras synpunkter.”

Om den förtroendefulla relationen kräver att jag slussar eleven eller föräldern
vidare, så ska jag göra det. Huruvida du bör råda en elev att själv gå vidare
till läraren bero på elevens ålder och andra omständigheter. Elever behöver
också få hjälp att lära sig att lösa sina egna problem så beroende på ålder och
mognad kanske vi kan hjälpa eleverna att hitta ett eget agerande.

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning … stödja [elevernas] personliga
utveckling … och förmåga att utveckla kritiskt tänkande.”

Ligger inte lösningen i att eleverna eller föräldrarna själva tar upp saken får
du som lärare ta emot information och föra det vidare för att på så sätt
upprätthålla en fortsatt förtroendefulla relation med föräldern. Hur beror
naturligtvis både på situationen i sig och på hur din och kollegans relation
ser ut sen tidigare. Ibland kan man gå rakt på, i andra fall kanske det passar
bättre att lyfta problematiken som en allmän diskussion. Den första reaktionen
hos många är en önskan att en kollega kommer direkt till mig, om det är jag som
är berörd. Genom att inte backa undan genom att direkt hänskjuta frågan till
rektor, så visar vi på hur professionen kan tillämpa en egenkontrollerad
yrkesetik. De flesta kollegor skulle säkert också föredra att du talar direkt
till dem framför att du går direkt till rektorn.

Det kan vara jobbigt, med det är en del av lärares yrkesetiska kompetens att
kunna hantera denna typ av diskussion. Det gäller att jobba kontinuerligt och
långsiktigt för att bygga upp en rutin kring dessa frågor. Precis som med en
rad andra frågor så handlar det om att jobba förebyggande och inte står där den
dag det händer och inte veta hur vi ska hantera en sådan här situation. Jag
bör kunna ta ett samtal om detta med min kollega.

Om man väljer att prata med kollegan finns det förstås olika sätt att göra
detta på. Det är ofta viktigt att vara medveten om att jag ställer frågor
utifrån min egen uppfattning om situationen - den andre kan ha en helt annan
uppfattning av det som hänt.

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning hålla de yrkesetiska principerna
levande genom att dels återkommande diskutera och bearbeta yrkesetiska
ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som
uppstår.”

I sådana fall av hörsägen som beskrivits ovan, rekommenderar rådet dig att
agera. Ett bra sätt är att gå till din kollega och föra en dialog med
honom/henne. Det är oftast det bästa sättet att visa respekt för alla
inblandade och för situationen i sig. Det kan dock ibland vara fullt möjligt
att välja olika handlingsalternativ beroende på vilken av de yrkesetiska
principerna man väljer att utgå ifrån i sitt handlande. Om valet var rätt eller
fel är ofta svårt att veta, kanske till och med i efterhand, men genom att utgå
från en bestämd princip har du i alla fall gjort ett yrkesetiskt medvetet val.

Skriv ut sidan

Vad tycker du om rådets sätt att resonera i detta fall? Skulle du ha gjort annorlunda? Ge din åsikt i vårt diskussionsforum.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund