Skriftliga omdömen - ett stöd eller en belastning

Skriftliga omdömen är något som tar upp alltmer av lärares tid . På gott eller på ont? Under 2012 har Lärarnas yrkesetiska råd haft ”skriftliga omdömen” som tema. Under året har lärares röster om skriftliga omdömen hörts, dels vid yrkesetiska seminarier, dels vid Skolforum. Där fördes samtal i vår monter och hölls två miniföreläsningar i det så kallade heta hörnet.. Vanligtvis brukar rådet avsluta ett tema genom att skriva ett uttalande. Frågan om lärares administrativa arbetsbörda, bland annat i form av skriftliga omdömen, är dock så öppen i dagsläget att det är svårt att i nuläget skriva någon slags ”bokslut”.

Rådet kan istället konstatera att frågan är i allra högsta grad aktuell bland
annat genom politiska utspel från olika håll och den utredning som regeringen
tillsatt. Utredaren ska kartlägga lärares samlade administrativa börda, se över
vilket administrativt stöd lärare har tillgång till och ge goda exempel på
skolhuvudmän som jobbar effektivt med de administrativa delarna av läraryrket.
Utredaren, Thomas Person, ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2013.

Många lärare tycker att det är bra att elever får tydlig information om hur det
går i skolan. Andra vittnar om att de lägger ned massor av jobb och
ifrågasätter nyttan av detta. Det finns också vittnesmål om färdiga dataprogram
som ibland är svåra att jobba med och där omdömet kan bli ett dokument som inte
är lätt att förstå, vare sig man är lärare, förälder eller elev. Rådet ser
därför fram emot att utredaren kommer med förslag som kan bidra till både god
dokumentation och en förbättrad arbetssituation för lärarna.

Hur blir då detta en yrkesetisk fråga? En av de yrkesetiska principerna lyder
"Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning ta ansvar för elevernas
kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser
för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt
tänkande". Här kan det finnas lärare som tycker att de skriftliga omdömena på
deras skola, eller i allmänhet, inte stödjer elevers kunskapstillväxt eller
deras personliga utveckling. Hur gör man då när man tar ansvar i detta fall?

Det finns fler yrkesetiska principer som lärare kan pröva skriftliga omdömen
mot. Hur stämmer omdömena ihop med att "bedriva och utveckla sitt arbete
utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk erfarenhet"? Är min skolas
omdömen "sakliga och rättvisa"? Kopplingarna till yrkesetiken är många och
tydliga.

Rådsledamoten Åsa Dahlberg, beskrev i en krönika ett dilemma som är kopplat
till de skriftliga omdömena:

”[…] Vad var det då som min son konkret upplevde så konstigt i de omdömen som
han fick från nästan samtliga av sina lärare? För mig som lärare var det lätt
att se att de flesta omdömen i huvudsak bestod av formuleringar klippta och
klistrade direkt ur läroplanens kunskapskrav med tillhörande värdeord. På sikt
kanske barn och föräldrar lär sig tolka detta språk, men hur lätt är det för en
12-åring att direkt verkligen förstå skillnaden mellan: relativt väl och väl,
mellan godtagbart och tillfredställande och mellan på ett relevant sätt och med
viss relevans? Listan på sådana begrepp kan göras lång och jag tror även att
lärare med mångårig akademisk utbildning just nu klurar över ordvalen.
[…]
Hur ska då vi lärare förhålla oss till detta? Är du lärare på en skola där du
känner att ni hittat rätt form för utvecklingssamtalen och har skriftliga
omdömen där elevperspektivet är tydligt – ja, då är det bara att gratulera. Vi
andra kanske behöver stanna upp och fundera över om vi ska delta i den skenande
karusell där perspektivet i de skriftliga omdömena blivit något helt annat och
övergått i ett producerande av omfattande, formellt skrivna underlag som få
orkar och förmår läsa – allra minst eleven själv. Vi kanske också i det
sammanhanget behöver fråga oss för vem vi i så fall skriver dessa omdömen!”

Lärarnas yrkesetiska råd uppfattar att både den av regeringen tillsatta
utredningen och den senaste tidens politiska utspel innefattar den avslutande
frågan – för vem skriver vi dessa omdömen? Det visar också att lärarnas dilemma
nu gjorts till en nationell politisk fråga. Hur mycket tid och kraft är det
rimligt att lägga på administration som inte självklart leder till ökad
rättsäkerhet eller högre måluppfyllelse för eleverna?

Rådet kommer därför nära att följa den kommande utvecklingen på detta område,
och ser fram emot att både internt och externt få föra diskussioner kring de
förslag som läggs fram. Läraryrkets arbetsinnehåll kopplat till lärares
arbetsbelastning och elevernas resultat är i högsta grad en yrkesetisk fråga.

Skriv ut sidan

Filmklipp: introduktion till yrkesetik och skriftliga omdömen

Åsa Dahlberg och Jesper Rehn från Lärarnas yrkesetiska råd håller en introduktion till yrkesetiska överväganden kring skriftliga omdömen i "Heta hörnet" på Skolforum 2012. Se filmklippet här!

Har du åsikter om skriftliga omdömen som du vill diskutera med andra lärare? Gör ett inlägg i vårt diskussionsforum.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund