Tema 2010: lärares yrkesetik - ett stöd för tanke och handling

Som lärare tvingas du ständigt till etiska ställningstaganden. Det gäller inte
bara i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning utan också
i frågor som rör prioriteringar av innehållet i undervisningen, utformningen av
utbildningsmiljön och utvecklingen av skolan.

2001 fattade lärarorganisationerna ett gemensamt beslut om att formulera en
gemensam yrkesetik för alla lärare. Detta för att visa att de
ställningstaganden lärare gör inte bygger på individuella värderingar utan att
det i yrket ryms dimensioner som kan sammanfattas i form av en gemensam
yrkesetik som varje lärare förbinder sig att följa.

Därmed har vi också uttryckt en ambition – att alla lärare ska verka utifrån
något som kan betecknas som God lärarsed. Detta förutsätter att lärarnas alla
arbetsuppgifter utförs och kan diskuteras utifrån en gemensam yrkesetik.

Syftet med Lärares yrkesetik är att värna eleven och elevens rätt till
undervisning av hög kvalitet, att värna läraryrkets särart och respekten för
lärares kompetenser samt att ge lärare stöd i avvägningar och diskussioner där
olika värden ställs mot varandra.

Lärares yrkesetik är inte någon måttstock mot vilken enskild lärares agerande
kan mätas, däremot ska de utgöra ett stöd i var dags arbete för varje lärare. I
vissa delar av den formulerade yrkesetiken är det lätt att hitta detta stöd och
direkt se hur de kan användas medan andra delar kanske väcker fler frågor än
svar.

Därför har det yrkesetiska rådet som tema för 2010 valt ”Lärares yrkesetik –
ett stöd för tanke och handling”. När, var och hur fungerar lärares yrkesetik
som ett stöd för lärares vardag? Finns det delar som inte ger detta stöd – och
vad beror det i så fall på? Hur kan vi få vår gemensamma yrkesetik att för
varje lärare, varje dag, vara det stöd för god lärarsed som är avsikten?

Skriv ut sidan

Vad tycker du?

Har du funderingar kring våra yrkesetiska principer? Har du ställts inför ett dilemma som du vill dela med dig av till andra lärare?
Vad tycker andra?

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund