Yrkesetik är grunden

En lärarlegitimation bör vila på yrkesetiska principer.

Före sommaren presenterade regeringens särskilda utredare, Jörgen Ullenhag,
sitt betänkande Legitimation och skärpta behörighetsregler. I förslaget finns
mycket positivt men också sådant som ytterligare måste utredas.

Inte minst förvånas vi över att utredaren med en enkel mening avfärdar
möjligheten att använda lärares yrkesetiska principer för att fastställa god
lärarsed och kvalitetsgarantier för lärare. Vår uppfattning är i stället den
motsatta; lärares yrkesetiska principer bör vara grunden när man ska fastställa
kvalitetskriterier för en framtida lärarlegitimation.
År 2001 fastställdes de yrkesetiska principerna för lärare i Sverige. Sedan
dess har arbetet med att sprida och förankra principerna i lärarkåren bedrivits
på flera fronter, bland annat genom ett stort antal yrkesetikseminarier över
hela landet. För att ytterligare sätta kraft bakom de yrkesetiska principerna
bildades under 2007 ett yrkesetiskt råd för lärare och alla ledamöter i rådet
är yrkesverksamma lärare med stor erfarenhet från förskola till universitet.

De yrkesetiska principerna tydliggör hur mångfasetterat läraryrket är och
markerar att läraruppdraget innebär ett stort ansvar. Syftet är att skapa
garantier för en god kvalitet i lärares arbete, spegla vikten av respekt för
mänskliga rättigheter - allt för att höja utbildningskvaliteten och öka barn
och ungdomars rättssäkerhet i skolan.
De yrkesetiska principerna ska ge stöd till lärare i deras förhållningssätt
till elever, föräldrar och kolleger samt tydliggöra lärarens ansvar för sitt
arbete, sin kompetens och elevernas lärande.

Mot bakgrund av det arbete vi gjort och gör i Lärarnas yrkesetiska råd,
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet anser vi att det torde vara ställt utom
allt tvivel att det i dag finns gemensamma uttalade yrkesetiska riktlinjer för
alla lärare.
Vi håller inte med utredaren som menar att dessa inte gäller alla lärare då de,
enligt utredaren, inte omfattar de lärare som inte är fackligt anslutna. Vi
hävdar i stället att de yrkes­etiska principerna inte följer med ett fackligt
medlemskap, utan med ansvaret att vara lärare.
Det är för oss självklart att de yrkesetiska principerna ska ligga till grund
för de krav som ställs för att en lärare ska kunna få en lärarlegitimation. En
insikt i och ett medvetet handlande utifrån de yrkesetiska principerna, borgar
för den höjning av kvaliteten i verksamheten som är regeringens uttalade syfte
med en lärarlegitimation.

Ett av förslagen i utredningen är att endast legitimerade lärare får sätta
betyg. Betygsättning och bedömning är en central del i lärarens uppdrag. Det är
dessutom myndighetsutövning. Vi välkomnar därför förslaget om att betyg ska
sättas enbart av legitimerade lärare, och vi gör det utifrån lärares yrkesetik.
Att vara lärare kräver en medvetenhet om det ojämna maktförhållandet som råder
mellan lärare och barn/elever. Lärares makt visar sig inte minst i skyldigheten
att göra bedömningar till stöd för barns och elevers utveckling mot de mål som
är fastställda för förskolan och skolan. Bedömning av elevens
kunskapsutveckling handlar om värderingar och om en mängd etiska överväganden.

De bedömningar som lärare gör måste kommuniceras. Dels till elever och
föräldrar, som ska finna stöd i det fortsatta lärandet, dels till andra lärare.
Vid byte av grupp, klass, skola eller kommun ska man kunna lita på att den
bedömning som gjorts av en lärare kan kommuniceras till andra lärare.
Därför måste yrkesspråket stärkas och utvecklas bland lärarna. Inte i syfte att
stänga ute andra, utan för att lärare klart och tydligt ska kunna kommunicera
och problematisera sina bedömningar professionella emellan. Det är även grunden
för att lärare gemensamt ska kunna sätta in adekvata resurser och insatser till
varje enskild individ, vilket är en viktig fråga för utbildningskvalitet.
Allt detta kräver god medvetenhet om de yrkesetiska dimensionerna av lärares
arbete.

Barn och ungdomar har rätt till kunskap och bildning. Till sin hjälp ska de ha
kompetenta och medvetna lärare - från förskolan, via grundskola och gymnasium
till universitetet. Lärarna ska agera utifrån en gemensam och väl känd
yrkesetik, som gör att samhället kan lita på att varje elev får ett etiskt
korrekt bemötande - och etiskt korrekta bedömningar.

Lärarvardagen är mycket komplex och värden ställs ofta mot varandra. De
yrkesetiska principerna ska utgöra ett stöd och en plattform för lärarens
agerande och prioriteringar. Varje lärare som ställts inför en svår situation
ska kunna motivera sitt handlade utifrån de etiska principerna.
En mycket viktig grund för en framtida lärarlegitimation måste därför vara en
medveten insikt i och förmåga att agera utifrån lärares ­yrkesetiska principer.
Detta måste finnas med när regeringen lägger fram förslaget till en
lärarlegitimation.

Susanne Linnér
ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd

Metta Fjelkner
förbundsordförande Lärarnas riksförbund

Eva-Lis Sirén
förbundsordförande Lärarförbundet

Skriv ut sidan
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund