Råd om lärare och sociala medier

Lärarnas Yrkesetiska råd resonerar och ger rekommendationer om hur lärare kan förhålla sig till ny teknik och sociala medier

Lärare och sociala medier – ett uttalande från Lärarnas yrkesetiska råd
Under 2011 har lärarnas yrkesetiska råd ägnat en del tid till frågan om lärare
och sociala medier. Dels i interna diskussioner, dels genom att bjuda in lärare
till dialog. Under Skolforum bjöd rådet in till samtal i en egen monter och
genomförde också två korta seminarier på temat. Några av rådets medlemmar
deltog även och diskuterade frågan på det edcamp som då arrangerades i
Stockholm. Rådets slutsats från dessa och andra erfarenheter i vår lärarvardag
är att detta är en levande och i allra högsta grad yrkesetisk fråga.

Använd teknik som förbättrar
Lärares yrkesutövning via sociala medier är en viktig fråga. Ny teknik slår
igenom och fler använder sig av digitala kommunikationsvägar. Det är en
utveckling som på många sätt underlättar läraryrket men som också ställer krav
på nya kompetenser. Rådets utgångspunkt är att lärare bör använda den teknik
som kan underlätta arbetet, förbättra undervisningen och utveckla
kommunikationen med elever och föräldrar.

Lärare bör enligt yrkesetiken inte bara ta ansvar för att eleverna lär, utan
också för vad de lär – och elever behöver idag kunskaper om den digitala
teknikens möjligheter, fördelar och risker. Det blir därför utifrån yrkesetiska
aspekter viktigt att avgöra i vilken utsträckning och på vilket sätt sociala
medier kan användas för att bidra till elevernas kunskapstillväxt, stödja deras
personliga utveckling och skapa goda betingelser för deras lärande, utveckling
och förmåga att utveckla kritiskt tänkande. Teknik och användande av sociala
medier i sig ska inte vara ett självändamål, utan ett medel att nå skolans
demokratiskt fattade mål.

Tekniska förutsättningar behövs
Enligt lärares yrkesetik tar lärare ansvar för att utveckla sin kompetens både
när det gäller yrkets utveckling och innehållet i undervisningen. Alla lärare
har dock rätt att utöva sitt yrke på ett professionellt sätt som de har
kompetens för och känner sig trygga med. I de fall lärare åläggs att använda
sociala medier eller andra nya tekniker i yrket, ska de få möjlighet att
utveckla adekvat kompetens samt få tekniska förutsättningar för att på ett
professionellt sätt kunna bedriva sitt uppdrag. Rädsla och osäkerhet inför det
nya får inte heller utgöra ett hinder för utveckling. Lärare ska ha rätt till
kompetensutveckling för de arbetsuppgifter de ska utföra.

Rådet anser att detta är ett typexempel på att yrkesetiska frågor stundtals
också blir villkorsfrågor. Hur diskuterar vi användningen av sociala medier på
skolan, hur stödjer lärare varandra och vilket stöd ger skolledning och
huvudman?

Tänk en gång extra
Hur bör då lärare kommunicera med elever och föräldrar via digitala forum?
Kommunikation mellan lärare och omvärld sker redan idag på många olika sätt,
där sociala medier är ännu en kanal. Vi kan alltså till stora delar tillämpa
förhållningssätt vi redan har. Det du anser att alla kan ta del av kan du
skriva i ett öppet digitalt forum medan det som bara rör några skriver du
enskilt. Dock bör man tänka sig för en gång till innan man skriver, med tanke
på att det skrivna ordet har längre livslängd än det talade och att det tolkas
utan stöd av kontext och kroppsspråk.

Rådet menar också att de yrkesetiska aspekterna i hög grad aktualiseras när det
som sker i sociala medier kan påverka lärarens integritet i förhållande till
elever, föräldrar, arbetsgivare, kollegor och allmänhet, men också när det
påvekar elevers integritet. Exempelvis ger ibland nätet en känsla av anonymitet
och lärare kan därför få veta mer om sina elever än de skulle fått annars. Det
är alltid viktigt att den relation som skapas inte får utnyttjas på något
otillbörligt sätt och att makt och beroendeaspekter beaktas.

Facebookvän med eleverna?
Många lärare ställer sig frågan – ska man vara "vän" med sina elever och deras
föräldrar på nätet? Huvudsaken är att det val du gör är medvetet utifrån ett
yrkesetiskt perspektiv. Ingen annan kan avgöra hur just du ska göra. Lärare bör
däremot noga tänka igenom graden av sin öppenhet i sociala medier. Detta gäller
än mer om man själv känner tveksamhet inför gränsdragningen mellan yrkesrollen
och den privata sfären. Om lärare däremot känner att de kan behålla sin
integritet, har kunskaperna, och kan se yrkesmässiga fördelar för sig själva
och kunskapsmässiga fördelar för eleverna finns inget som hindrar just lärare
att vara aktiva i sociala medier.

Oavsett vilka ställningstaganden du gör så var noga med att beskriva och
tydliggöra dina professionella gränsdragningar och ställningstaganden gällande
användningen av sociala medier. Tänk alltid igenom vad det är för information
som sprids. Givetvis bör det också beaktas hur ens framträdande i sociala
medier kan tänkas påverka samhällets tillit och förtroende för lärarkåren i
stort. En möjlighet kan vara att använda två konton där det är möjligt, ett för
privat bruk och ett för yrkesmässigt användande.

Agera som i verkliga livet
En annan fråga är hur läraren ska ställa sig till sådant som elever skriver om
varandra och andra. Sociala medier blir ibland en skådeplats för misstag och
även för rena trakasserier. Rådet menar att man även här måste använda samma
etiska ställningstagande som man gör om det som sker utanför nätmiljön. Det du
skulle reagerat på och agerat utifrån i det verkliga livet kräver handling även
när du stöter på det i ett socialt medium. Utgångspunkten för rådets
ställningstagande är yrkesetikens skrivning att lärare i sin yrkesutövning
förbinder sig att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med
deras föräldrar/vårdnadshavare; att alltid bemöta eleverna med respekt för
deras person och skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier
samt påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i
skola och samhälle som kan skada eleverna.

Även här måste gränsen mellan yrkesutövning och privatperson beaktas. Frågan om
nätkränkningar bör även tas upp när vi arbetar med planer mot kränkande
behandling. Vi kan notera att Barn- och Elevombudet skriver att ”om kränkningar
som begås på elevernas fritid fortsätter i skolan har skolan ett ansvar för att
agera”. Lärares vuxennärvaro på nätet kan ju i detta sammanhang också bidra
till att förebygga mobbning och kränkande behandling.

Lärarnas yrkesetiska råd ger följande rekommendationer

Diskutera sociala mediers användning på era skolor – frågan behöver
kontinuerligt lyftas upp till diskussion och inom detta fält finns det en stor
kraft i gemensam reflektion. Dock måste varje lärare slutligen själv ta
ställning utifrån yrkesetiska överväganden.

Kräv kompetensutveckling - om du åläggs att använda sociala medier
eller andra digitala medier du känner dig osäker inför, ska du efterfråga
utbildning. I annat fall riskeras en olycklig situation för både dig och dina
elever.

Använd olika konton – ett sätt att undvika svåra gränsdragningar är
att använda olika konton där det är möjligt. Om det inte är möjligt går det
istället ofta att göra inställningar för olika användare samt bilda grupper som
bara inbjudna har tillgång till.

Tänk som du brukar – sociala medier medför ny teknik och fler
kontaktytor, i övrigt har litet förändrats mellan dig och din omvärld. Du har
fått nya spännande möjligheter att kommunicera med elever och föräldrar, men
det du inte skulle sagt annars, ska du inte heller säga nu. Det är också
viktigt att ständigt aktualisera yrkesetiska överväganden gällande elevers,
föräldrars och lärares integritet.

Skriv ut sidan

Hur tycker du att lärare ska förhålla sig till ny teknik och sociala medier i sin yrkesutövning? Ge din åsikt i vårt diskussionsforum!

Uttalande om socialamedier
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund